اطلاعیه دانشگاه خاتم در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن و دوشنبه 9 بهمن

دانشگاه خاتم به اطلاع می رساند که امتحانات امروز یکشنبه 8 بهمن به دوشنبه هفته آینده 16 بهمن و امتحانات فردا دوشنبه 9 بهمن به سه شنبه 17 بهمن منتقل گردید. کلیه امتحانات در همان ساعات مقرر برگزار می گردد.به طور مثال امتحان 8 صبح روز دوشنبه 9 بهمن در ساعت در 8 صبح روز سه شنبه 17 برگزار می گردد.

دانشگاه خاتم.