اطلاعیه جلسه توجیهی گروه حسابداری

اطلاعیه جلسه توجیهی گروه حسابداری

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های حسابداری ، حسابرسی و حسابداری مدیریت :
جلسه توجیهی رشته های یاد شده در روز دوشنبه مورخ 96/06/20 راس ساعت 9 صبح در محل دانشگاه برگزار می گردد . حضور کلیه پذیرفته شدگان الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف می باشد .

امور آموزش17/06/96