اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

به اطلاع پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های معماری داخلی ، معماری سیستمهای کامپیوتری ، هوش مصنوعی ، نرم افزار ، مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین ، مهندسی صنایع سیستمهای کلان ، برق قدرت ، برق مخابرات ، برق کنترل ، مدیریت صنعتی ، روانشناسی عمومی ، حقوق خصوصی ، حقوق تجارت بین الملل ،حقوق مالی اقتصادی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی و اقتصاد انرژی می رساند اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی بزودی در سایت قرار خواهد گرفت .