آیین نامه، جداول و فرم های درخواست ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه خاتم برای دریافت فرم های درخواست ارتقا و ترفیع و آیین نامه های مربوطه می توانند از این لینک دریافت نمایند.

معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه خاتم