آزمون IELTS

آشنایی با آزمون IELTS

این آزمون شامل 4 بخش شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن است.

شنیدن شامل 40 سؤال است. این بخش 4 قسمت است و هر قسمت 10 سؤال دارد. داوطلب برای بخش شنیدن 30 دقیقه زمان دارد. بخش اول و دوم شنیدن دربارۀ موضوعات اجتماعی و موقعیت‌های روزمره است. در بخش اول مکالمه بین دو نفر است مثلا مکالمه‌ای دربارۀ برنامه‌ریزی برای یک مسافت است. در بخش دوم معمولا فقط یک نفر صحبت می‌کند مثلا متنی دربارۀ امکانات رفاهی یک منطقه. بخش سوم و چهارم معمولا دربارۀ موقعیت‌های آموزشی یا تحصیلی است. در بخش سوم مکالمه بین دو فرد است مثلا  دو دانشجو در حال بحث دربارۀ یک موضوع، در بخش چهارم یک فرد دربارۀ یک موضوع دانشگاه صحبت می‌کند.

بخش شنیدن ممکن است شامل انواع سؤال‌ها از قبیل 1. چند گزینه‌ای، 2. جورکردنی، 3. خواندن نقشه و نمودار، 4. پرکردن جدول و فلوچارت، فرم و یادداشت، 5. کامل کردن جمله، 6. کوتاه‌پاسخ میباشد.

خواندن دانشگاهی شامل 40 سؤال است. این بخش 3 قسمت است (3 متن خواندن دارد) و 60 داوطلب دقیقه زمان برای پاسخ دادن دارد. متن‌ها از مجلات، روزنامه‌ها، کتاب یا منابع آنلاین انتخاب می‌شوند. موضوع متن‌ها مورد علاقۀ افراد در حال تحصیل یا فارغ‌التحصیلان است. نوع متن‌ها متفاوت است مثلا ممکن است روایی، توصیفی یا بحث‌انگیز باشد. متون ممکن است شامل نمودار، شکل، تصویر باشند. اگر متن واژۀ تخصصی داشته باشد، یک واژه‌نامه با تعاریف ساده به همراه دارد.

سؤالات شامل انواع 1. چندگزینه‌ای، 2. تشخیص اطلاعات (درست و نادرست) 3. تشخیص نظر نویسنده (بله و خیر)، 4. جور کردن اطلاعات، 5. جور کردن عنوان‌ها، 6. جور کردن ویژگی‌ها، 7. جور کردن انتهای جمله، 8. کامل کردن جمله، 9. کامل کردن فلوچارت، جدول، یادداشت و خلاصه، 10. کامل کردن نمودار و جدول، 11. کوتاه‌پاسخ میباشند.

خواندن عمومی شامل 40 سؤال است. این بخش 3 قسمت است و 60 داوطلب دقیقه زمان برای پاسخ دادن دارد. بخش اول شامل دو یا سه متن کوتاه یا تعداد بیشتری متن‌های خیلی کوتاه است. متون این قسمت دربارۀ موضوعات روزمره، در این بخش داوطلب باید اطلاعات مهم را از یادداشتها، تبلیغات یا جدول‌های زمان‌بندی پیدا کنند. بخش دوم شامل دو متن است که تمرکز آن‌ها بر موضوعاتی مانند توصیف مشاغل، قراردادها و ... است. بخش سوم حاوی یک متن طولانی معمولا توصیفی (همراه با جزئیات) یا دستورالعملی است. این متن طولانی‌تر و پیچیده‌تر از دو متن قبلی است. این متون معمولا از روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ها یا منابع آنلاین انتخاب می‌شوند.

سؤالات شامل انواع 1. چندگزینه‌ای، 2. تشخیص اطلاعات (درست و نادرست) 3. تشخیص نظر نویسنده (بله و خیر)، 4. جور کردن اطلاعات، 5. جور کردن عنوان‌ها، 6. جور کردن ویژگی‌ها، 7. جور کردن انتهای جمله، 8. کامل کردن جمله، 9. کامل کردن فلوچارت، جدول، یادداشت و خلاصه، 10. کامل کردن نمودار و جدول، 11. کوتاه‌پاسخ میباشند.

 نوشتن دانشگاهی شامل 2 قسمت است و 60 دقیقه زمان دارد. تکلیف اول داوطلب باید اطلاعات یک جدول، نمودار یا شکل را از زبان خود توضیح دهد. این متن باید بین حداقل 150 واژه باشد و داوطلب برای نوشتن آن، 20 دقیقه زمان دارد. تکلیف دوم یک موضوع، مشکل یا نقطه‌نظر است که باید دربارۀ آن بحث کند. داوطلب 40 دقیقه زمان دارد تا متن با حداقل 250 واژه دربارۀ این موضوع بنویسد.

نوشتن عمومی شامل 2 قسمت است و 60 دقیقه زمان دارد. در تکلیف اول، اوطلب باید پاسخ یک موقعیت را در قالب یک نامه بنویسد (مثلا نامه‌ای برای پرسیدن یک سؤال یا توضیح دادن یک موقعیت). این نامه باید حداقل 150 واژه باشد و داوطلب برای نوشتن آن 20 دقیقه زمان دارد. درتکلیف دوم یک نقطه‌نظر، موضوع بحث یا مشکل مطرح می‌شود که داوطلب باید دربارۀ آن بحث کند. این متن باید حداقل 250 واژه داشته باشد و 40 دقیقه زمان برای آن در نظر گرفته شده است.

صحبت کردن شامل یک مصاحبۀ 15 دقیقه‌ای است. این بخش خود شامل 3 قسمت است.

  1.  4 تا 5 دقیقه معرفی و پرسش‌هایی در مورد موضوعات عمومی مانند خانه، خانواده، علایق و ....
  2.  4 تا 5 دقیقه صحبت فردی در مورد یک موضوع خاص، روی یک کارت موضوع و نکاتی که باید دربارۀ آن‌ها صحبت شود، مشخص شده است. ابتدا آزمون‌دهنده برای 1 دقیقه به موضوع فکر می‌کند و در صورت نیاز نکاتی را برای خود یادداشت می‌کند. بعد 2 دقیقه در مورد موضوع صحبت می‌کند سپس آزمون‌گیرنده 1 یا 2 پرسش می‌پرسد و آزمون‌دهنده باید در 1 یا 2 دقیقه صحبت را تمام کند.
  3. 4 تا 5 دقیقه بحث با مصاحبه‌کننده در مورد همان موضوع قبلی. در این بخش دربارۀ جزئیات موضوع بحث می‌شود.

نمرۀ آیلتس بین1 تا 9 است. معمولا دانشگاه‌ها نمرات بین 6 تا 7 را می‌پذیرند. در نمره‌دهی آیلتس، هر بخش خود 9 نمره دارد.