آخرین مهلت برای ارایه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان ورودی 91

اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 91

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 91 موظفند حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه (روزهای زوج) با دردست داشتن گزارش پیشرفت پایان نامه به امور پؤوهشی (سرکارخانم تارین) مراجعه نمایند. لازم به یادآوری است که آخرین مهلت جهت دفاع از پایان نامه تاریخ 94/4/31 می باشد.

امورآموزش

94/3/31