سال: 1395
شرح فعالیت سال نیم سال تاریخ شروع تاریخ پایان
ثبت نام 1395 اول دوشنبه 1395/06/15 شنبه 1395/06/20
حذف و اضافه 1395 اول شنبه 1395/06/27 پنج‌شنبه 1395/07/01
حذف اضطراری 1395 اول یکشنبه 1395/09/28 سه‌شنبه 1395/09/30
ارزشیابی اساتید 1395 اول شنبه 1395/09/20 شنبه 1395/09/27
پایان کلاس ها 1395 اول پنج‌شنبه 1395/10/09 پنج‌شنبه 1395/10/09
ارزشیابی اساتید 1395 اول شنبه 1396/02/30 پنج‌شنبه 1396/03/04
شروع کلاس ها 1395 اول چهارشنبه 1395/05/20 چهارشنبه 1395/05/20
سال: 1394
شرح فعالیت سال نیم سال تاریخ شروع تاریخ پایان
ثبت نام و اخذ واحد 1394 اول یکشنبه 1394/06/15 سه‌شنبه 1394/06/17
شروع کلاس ها 1394 اول شنبه 1394/06/21 شنبه 1394/06/21
حذف و اضافه 1394 اول شنبه 1394/06/28 سه‌شنبه 1394/06/31
حذف اضطراری 1394 اول شنبه 1394/09/28 دوشنبه 1394/09/30
ارزشیابی اساتید 1394 اول شنبه 1394/10/05 پنج‌شنبه 1394/10/10
پایان کلاس ها 1394 اول پنج‌شنبه 1394/10/10 پنج‌شنبه 1394/10/10
امتحانات 1394 اول پنج‌شنبه 1394/10/17 پنج‌شنبه 1394/11/01